Có 1 kết quả:

fěn suì

1/1

fěn suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to crush
(2) to smash
(3) to shatter

Một số bài thơ có sử dụng