Có 1 kết quả:

fěn suì jī

1/1

fěn suì jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pulverizer
(2) grinder