Có 1 kết quả:

fěn bǐ

1/1

fěn bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chalk
(2) CL:支[zhi1],段[duan4]