Có 1 kết quả:

fěn hóng xiōng liù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rosy pipit (Anthus roseatus)