Có 1 kết quả:

fěn yàn

1/1

fěn yàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of a woman, a flower etc) delicate colors