Có 1 kết quả:

fěn yàn

1/1

fěn yàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(of a woman, a flower etc) delicate colors

Một số bài thơ có sử dụng