Có 1 kết quả:

fěn bǐng

1/1

fěn bǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

compact (cosmetics)