Có 1 kết quả:

lì zǐ shù

1/1

lì zǐ shù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

beam of elementary particles