Có 1 kết quả:

lì zǐ wù lǐ

1/1

lì zǐ wù lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

particle physics