Có 1 kết quả:

cū guǎng

1/1

cū guǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rough
(2) rude
(3) boorish
(4) straightforward
(5) uninhibited