Có 1 kết quả:

cū liáng

1/1

cū liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

coarse grains (maize, sorghum etc)