Có 1 kết quả:

cū xì

1/1

cū xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thick and thin
(2) coarse and fine
(3) thickness (caliber)
(4) coarseness
(5) quality of work