Có 1 kết quả:

cū zhì làn zào

1/1

Từ điển Trung-Anh

to churn out large quantities without regard for quality (idiom); rough and slipshod work