Có 1 kết quả:

cū fàn

1/1

cū fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

an unappealing and unsatisfying meal

Một số bài thơ có sử dụng