Có 1 kết quả:

nián hé jì ㄋㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄐㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) adhesive
(2) glue