Có 1 kết quả:

nián hé jì

1/1

nián hé jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) adhesive
(2) glue