Có 1 kết quả:

nián xìng lì

1/1

nián xìng lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

viscous forces (in fluid mechanics)