Có 1 kết quả:

nián pí zhù gǔ

1/1

nián pí zhù gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to glue skin and bind the bones (idiom); insistent unrelenting conduct