Có 1 kết quả:

zhān zhuó lì

1/1

zhān zhuó lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) adhesive force
(2) adherence
(3) coherence