Có 1 kết quả:

zhān zhuó xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

agglutinative (in linguistics, a characteristic of Altaic languages)