Có 1 kết quả:

liáng cāng

1/1

liáng cāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) granary
(2) barn
(3) fig. bread basket (of fertile agricultural land)