Có 1 kết quả:

liáng nóng

1/1

liáng nóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) food and agriculture
(2) grain farmer