Có 1 kết quả:

liáng diàn

1/1

liáng diàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

grain store