Có 1 kết quả:

liáng piào

1/1

liáng piào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

coupons for food or grain used in a PRC economic program c. 1955-1993