Có 1 kết quả:

liáng mò

1/1

liáng mò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) provisions (e.g. military)
(2) forage
(3) fodder