Có 1 kết quả:

liáng cǎo

1/1

liáng cǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) army provisions
(2) rations and fodder