Có 1 kết quả:

liáng huāng

1/1

liáng huāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) famine
(2) critical shortage of grain