Có 1 kết quả:

liáng shi zuò wù ㄌㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) grain crops
(2) cereals