Có 1 kết quả:

liáng xiǎng

1/1

liáng xiǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

army provisions