Có 1 kết quả:

jīng yú

1/1

jīng yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) skillful in
(2) proficient in
(3) adept at