Có 1 kết quả:

jīng lì chōng pèi

1/1

jīng lì chōng pèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vigorous
(2) energetic