Có 1 kết quả:

jīng pǐn

1/1

jīng pǐn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) quality goods
(2) premium product
(3) fine work (of art)