Có 1 kết quả:

jīng miào

1/1

jīng miào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) exquisite
(2) fine and delicate (usu. of works of art)

Một số bài thơ có sử dụng