Có 1 kết quả:

jīng zǐ

1/1

jīng zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sperm
(2) spermatozoon

Một số bài thơ có sử dụng