Có 1 kết quả:

jīng mì yí qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

precision instruments