Có 1 kết quả:

jīng mì huà

1/1

jīng mì huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) refinement
(2) to add precision