Có 1 kết quả:

jīng jìn rén wáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to die from excessive ejaculation