Có 1 kết quả:

jīng gàn gāo xiào

1/1

Từ điển Trung-Anh

top-notch efficiency