Có 1 kết quả:

jīng gàn

1/1

jīng gàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) crack (troops)
(2) special (forces)
(3) highly capable