Có 1 kết quả:

jīng cǎi

1/1

jīng cǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wonderful
(2) marvelous
(3) brilliant