Có 1 kết quả:

jīng wēi

1/1

jīng wēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) subtle
(2) profound

Một số bài thơ có sử dụng