Có 1 kết quả:

jīng xīn

1/1

jīng xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) with utmost care
(2) fine
(3) meticulous
(4) detailed