Có 1 kết quả:

jīng dǎ guāng

1/1

jīng dǎ guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) with absolutely nothing
(2) completely broke