Có 1 kết quả:

jīng yú

1/1

jīng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) skillful in
(2) proficient in
(3) adept at

Một số bài thơ có sử dụng