Có 1 kết quả:

jīng míng qiáng gàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

intelligent and capable (idiom)