Có 1 kết quả:

jīng qì shén

1/1

jīng qì shén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the three energies of Chinese medicine: 精[jing1], 氣|气[qi4], and 神[shen2]