Có 1 kết quả:

jīng yóu

1/1

jīng yóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

essential oil