Có 1 kết quả:

jīng jié

1/1

jīng jié

giản thể

Từ điển phổ thông

tinh khiết, thuần khiết, thanh khiết