Có 1 kết quả:

jīng jiǎn

1/1

jīng jiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reduce
(2) to pare down
(3) to streamline