Có 1 kết quả:

jīng zhàn

1/1

jīng zhàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) consummate
(2) exquisite