Có 1 kết quả:

jīng zhǔn

1/1

jīng zhǔn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) accurate
(2) exact
(3) precise
(4) precision